103 Davet Kağıdı Örneği

T.C.
BURSA **** İcra Dairesi
Dosya No :2020/*****

                                                     DAVET KÂĞIDI


1-Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi : *********************** SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞİRKETİ ************************ Nilüfer / BURSA / Av. Abdurrahman ŞAHİN

2-Borçlunun ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi : ***********, ******TC Nolu **** Mh.******* Sk. No:** Nilüfer / BURSA

3-Haczin yapıldığı gün :******

4-Haczedilen Gayrimenkuller :

- ***** adına kayıtlı olan *** ili ***** ilçesi ***** Mahallesi 193 Ada 14 Parselde bulunan taşınmaz,

- ***** adına kayıtlı olan *** ili *** ilçesi ***** Mahallesi 220 Ada 6 Parselde bulunan taşınmaz

- ***** adına kayıtlı olan ***** ili ***** ilçesi ***** Mahallesi 196 Ada 12 Parselde bulunan taşınmaz

- ***** adına kayıtlı olan ***** ili ***** ilçesi ***** Mahallesi 196 Ada 11 Parselde bulunan taşınmaz

- ***** adına kayıtlı olan ***** ili ***** ilçesi ***** Mahallesi 220 Ada 1 Parselde bulunan taşınmaz


İcra ve İflâs Kanununun 102 nci maddesi uyarınca yapılan haciz sırasında kendiniz veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebellüğe yetkili kimse hazır bulunmadığından işbu kâğıdın tebliğ tarihinden itibaren sözü edilen Kanunun 103 üncü maddesi gereğince (3) gün içinde haciz tutanağını tetkik ve bir diyeceğiniz varsa bildirmeniz için icra dairesine başvurmanız tebliğ olunur. *(İİK m.103) 21/01/2020
                                                                                                               İcra Müdürü
                                                                                                             Mühür ve İmza