Müdafii Olmadan Alınan İfade Mahkemede Doğrulanmadıkça Hükme Esas Alınamaz

T.C YARGITAY
13.Ceza Dairesi
Esas: 2014/ 24767
Karar: 2015 / 11737
Karar Tarihi: 24.06.2015

ÖZET: Olayda sanıklardan U.'un müdafiisiz kolluk savunmasında toplam on ayrı olayı anlatırken altıncı sırada da bu olaya değinerek suçu, diğer sanık B. ile birlikte işlediklerini belirtmekle beraber, sonraki aşamalarda ve diğer sanıkların tüm aşamalarda suçlamayı red ve inkar ettikleri, yine sanık U.'un hakim veya mahkeme huzurunda da müdafiisiz kolluk beyanını doğrulamadığı anlaşılmakla; mahkemece sanık U.'un müdafiisiz kolluk savunmasına itibar edilmemesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
(5237 S. K. m. 141) (5271 S. K. m. 148, 237)

Dava ve Karar: Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:

Suçtan zarar gören A... A.Ş'nin usulüne uygun olarak suçtan haberdar edilmediği, çağrıya rağmen gelmediği takdirde yokluğunda hüküm verilebileceği şerhini de içeren tebligat yapılmadığı, ayrıca ihbar yazısının adı geçen şirkete ulaştığı hususunda bir yazıya da rastlanmadığı, bu durumda suçtan zarar görenin katılma hakkı bulunduğu anlaşılmakla; CMK'nın 237/2. maddesi gereğince A... A.Ş'nin katılma talebinin kabulü ile Mahkemenin 17.01.2014 tarihli ek kararı kaldırılarak yapılan temyiz incelemesinde;

Sonuç: CMK'nın 148/4. maddesinin, "müdafii hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hakim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz" hükmünü içerdiği, olayımızda da sanıklardan U.'un müdafiisiz kolluk savunmasında toplam 10 ayrı olayı anlatırken 6. sırada da bu olaya değinerek suçu, diğer sanık B. ile birlikte işlediklerini belirtmekle beraber, sonraki aşamalarda ve diğer sanıkların tüm aşamalarda suçlamayı red ve inkar ettikleri, yine sanık U.'un hakim veya mahkeme huzurunda da müdafiisiz kolluk beyanını doğrulamadığı anlaşılmakla; Mahkemece sanık U.'un müdafiisiz kolluk savunmasına itibar edilmemesinde bir isabetsizlik görülmemiş olup, dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, kararın dayandığı gerekçeye ve takdire göre, katılan vekilinin temyiz istemi yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle usul ve kanuna uygun ve takdire dayalı bulunan hükmün tebliğname gibi ONANMASINA, 24.06.2015 gününde oybirliği ile, karar verildi.