Anlaşmalı Boşanma Davası

T.C.
B U R S A
1. A İ L E M A H K E M E S İ
TÜRK MİLLETİ ADINA
K A R A R

ESAS NO : 2017/****
KARAR NO : 2017/****

HAKİM : *******
KATİP : *******

DAVACI : ************
VEKİLLERİ : Av. SEMİH UYRUN - Av. EMİR SENEMAN - Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İş Hanı Kat:2 D:212 Osmangazi/ BURSA

DAVALI : ************
VEKİLİ : ******

DAVA : Boşanma
DAVA TARİHİ : 24/04/2017
KARAR TARİHİ : 11/12/2017
GEREKÇELİ KARAR TARİHİ: 20/12/2017

Davacı tarafından açılan davanın yapılan açık yargılaması sonunda;

G E R E Ğ İ D Ü Ş Ü N Ü L D Ü :

Davacı dava dilekçesinde; davalı ile nikah kıyılmasına rağmen fiziki bir evlilik olmadığını, kendisine karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunduğunu, kendisini istemediğini bildirerek boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı cevap dilekçesinde; fiziki birliktelik olmadığını, düğün için davacının kendi misafirlerinin gelmesini sağlama amacı ile araç tahsis etmediği, bu nedenle tartışma olduğunu, düğüne 1 ay kalmasına rağmen ev eşyalarının alınması için bir girişimde bulunmadığını belirterek maddi manevi tazminat ile nafaka talepleri saklı kalmak kaydı ile boşanmayı kabul ettiğini beyan etmiştir.

Taraflara ait nüfus aile kayıt tablosunun yapılan incelemesinde 27/03/2017 tarihinde evlendikleri ve bu evliliklerinden müşterek çocuklarının bulunmadığı görülmüştür. Tarafların SGK'dan kayıtların istenildiği, sosyal ekonomik durum araştırmalarının yapıldığı ve mahkememiz dosyasına sunulduğu anlaşılmıştır.

Davacı tanığı ********** duruşmadaki beyanında : "Davacıyı aynı mahallede oturmamız sebebi ile tanırım, davalıyı ise tanımam, taraflar arasında resmi nikah yapılmış ancak düğün yapılmamıştır, taraflar fiilen bir arada yaşamaya başlamamıştır, tam emin olmamak ile birlikte duyduğum kadarı ile düğün alışverişi nedeniyle taraflar tartışmışlar bu nedenle düğün yapılmamıştır, benim yanımda tarafların herhangi bir tartışması geçimsizliği olmamıştır." şeklinde beyanda bulunmuştur.

Dava M.K.166/1 maddesine göre açılan şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı boşanma davasıdır. Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Tüm dosya kapsamı birlikte incelendiğinde; tarafların nikah yaptığı, ancak fiilen evlilik birliğinin oluşmadığı,düğün alışverişi nedeniyle tartıştıkları, her iki tarafın da boşanmayı istediği, bu hali ile evlilik birliğinin devamının davacıdan beklenemeyeceği ve temelinden sarsıldığı anlaşılmakla tarafların boşanmalarına hükmetmek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

K A R A R :Yukarıda açıklanan nedenlerle;

  1. Davacının davasının KABULÜ ile ********************* M.K. 166/1 mad.gereğince BOŞANMALARINA,
  2. Peşin alınan harca göre başkaca harç alınmasına yer olmadığına,
  3. Davacı tarafından yapılan 62,80-TL harç ve 117,90-TL posta masrafı toplamı 180,70-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak, davacıya verilmesine,
  4. A.A.Ü.T. Uyarınca kendisini vekille temsil ettiren davacı yararına 1.980,00-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  5. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı tarifesi 5. madde uyarınca davacı tarafından yatırılan gider avansının kulanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,
    Kararın kesinleşmesinden itibaren nüfus kayıtlarına işlenmek üzere Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,
  6. Dair, davacı vekili, davalı vekili ve davacı asilin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek veya başka yer mahkemesince havale alınarak mahkememize gönderilecek dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere 11/12/2017 tarihli celsede tefhim edilen karar gerekçesi ile birlikte yazıldı. 20/12/2017