Koruma Tedbirleri Nedeni ile Tazminat Talebi

T.C.
FETHİYE 
AĞIR CEZA MAHKEMESİ

TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR


DOSYA NO : 2018/**** Esas
KARAR NO : 2019/***

BAŞKAN : *****
ÜYE : *****
ÜYE : *****
C. SAVCISI : *****
KATİP : *****

DAVACI : *****
VEKİLLERİ : Av. SEMİH UYRUN, Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İş Hanı C Blok K:2                                                         No:212 Osmangazi/ BURSA

DAVALI : *****
VEKİLİ : *****
DAVA :Koruma Tedbirleri Nedeni ile Tazminat Talebi
DAVA TARİHİ : 08/08/2018
KARAR TARİHİ : 14/02/2019

Davacı vekili tarafından CMK nun 141 maddesi dayanılarak mahkememize açılan beraat eden davacının tutuklu kaldığı günlere ilişkin tazminat davası nedeni ile yapılan yargılama sonunda.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı ***** vekilinin 08/08/2018 havale tarihli dilekçesi ile Muğla N.Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere, Bursa N.Ağır Ceza Mahkemesine sunmuş olduğu dilekçesi ile müvekkil davacı hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçundan 21/09/2017- 22/09/2017 tarihleri arasında gözaltına alındığını, 22/09/2017-08/02/2018 tarihleri arasında tutuklu kaldığını Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesine 2017/*** esas sayısı ile kamu davasının açıldığını ve 08/02/2018 tarihli duruşmada beraatine ve tahliyesine karar verildiğini, müvekkilinin yalnızca içinde ne olduğunu bilmediği bir paketi kargo şirketinden teslim alması nedeniyle yargılandığını,kuvvetli suç şüphesi olmamasına rağmen diğer sanıklarla birlikte tutulanmasına karar verilmiş ve hakkında iddianame düzenlenmiştir. Müvekkilinin üniversite 1. Sınıf öğrencisi iken başına böylesine bir olayın gelmesi ile dünyasının yıkıldığını, psikolojik bir yıkım yaşadığını, eğitim v öğretim hayatının sekteye uğradığını, gözaltı ve tutukluluk sürecinde okuluna devam edemediğini, okulun bu nedenle 1 yıl uzadığını, 1 yıl geç mezun olacak olması nedeniyle 1 sene iş hayatına geç atılacağını ve maddi zarara uğradığını, mezun olunca doktor asistanlığı mesleğini icra edecek olan müvekkilinin 1 sene boyunca bu meslekten elde edeceği gelirden mahrum kaldığını, yoksun kalınan kar kapsamında aylık 3.000,00 TL civarında mesleğini icra edemeyecek olduğundan yoksun kalınan kar kapsamında kaybetmiş olduğu 36.000,00 Tl gibi bir gelirden mahrum kalacağını, müvekkilinin bu yargılama sırasında avukata 50.000 TL vekalet ücreti ödediğini, maddi zararları arasında işbu ödemenin de hesaba katılmasını talep ettiği, müvekkilinin cezaevinde kaldığı süre içinde bir takım harcamalar yaptığını, cezaevine ailesi tarafından parça parça olmak üzere toplam 6.400,00 TL para yatırıldığını, buna ilişkin tahsilat makbuzlarının müvekkiline maddi tazminat adı altında ödenmesini, müvekkilinin manevi anlamda da tarifi imkansız elem ve ızdırap hissettiğini, 5 ay boyunca tutuklu kaldığını, kendisinin yıprandığını, her ne kadar şu an beraat etmiş olsa da arkadaşlarının nezdinde aklanamadığını, bütün okulun kendisini "torbacı "olarak mimlediğini, okuldakiler tarafından dışlandığını, tutuklu kaldığı süre boyunca kapalı cezaevinde hükümlü koğuşunda 25 civarında kendisinden yaşça büyük olan yaklaşık yarısı cinayet hükümlüleri kimseler ile birlikte kaldığını, koğuşun en küçüğünün kendisi olduğunu, bu durumun da müvekkilinin psikolojisini bozduğunu ve son derece kötü etkilendiğini, diğer hükümlüler tarafından tutuklu gibi değil hükümlü gibi muamele edildiğini, eğitim -öğretim- kişisel gelişim -psikolojik- fiziksel ve ruhsal gelişiminin sekteye uğradığı gibi, ruhsal anlamda da büyük bir çöküntüye uğramış, saygınlığı ve itibarının zedelendiğini, kuvvetli suç şüphesi bulunmamasına rağmen tutuklu yargılanmasına karar verildiğ için lekelenmeme hakkının elinden alındığını ve toplum tarafından lekelendiğini, müvekkilinin yaşamış olduğu haksız gözaltı ve tutukluluk nedeniyle izah ettiği nedenlerden dolayı ve CMK 141/1-e maddesine istinaden fazlaya dair talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla; 100.000,00 TL maddi- 150.000,00 TL manevi tazminatın hazineden alınarak müvekkiline ödenmesini talep etmiş, Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 19/09/2018 tarih ve 2018/*** esas, 2018/361 sayılı yetkisizlik kararı ile "CMK'nin 142/2 maddesi gereğince, "İstemin, zarara uğrayanın oturduğu yer ağır ceza mahkemesinde ve eğer o yer ağır ceza mahkemesi tazminat konusu işlemle ilişkili ise ve aynı yerde başka bir ağır ceza dairesi yoksa, en yakın yer ağır ceza mahkemesinde karara bağlanır." hükmü gereğince en yakın ağır ceza mahkemesi olan Fethiye Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilmesi gerektiği düşünülmekle dosya mahkememize gönderilmiştir.

Davalı hazine vekili davanın reddini talep etmiştir.

İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA :mahkemenin takdir edeceği uygun maddi ve manevi bir tazminata hükmedilmesine karar verilmesini kamu adına talep ve mütalaa etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE :
Yapılan yargılama, toplanan deliller, taraf beyanları, bilirkişi raporları, naip hakim raporu ve dosya kapsamı içindeki mahkememizce hükme esas alınan yazılı ve sözlü tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde;

Davacı ***** vekilinin vermiş olduğu 08/08/2018 havale tarihli dilekçede; davacının Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesine 2017/*** esas ve 2018/*** karar nolu dosyasında ''Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama'' suçundan yargılanarak dava sonucunda beraat ettiği ve öncesinde haksız yere gözaltı ve tutuklulukta geçen süreler için müvekkili yönünden 100.000,00 TL maddi- 150.000,00 TL manevi tazminat i talep ettiği,

Beraate ilişkin Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesine 2017/*** esas ve 2018/** karar nolu dava dosyasına yönelik olarak Muğla 1.Ağır Ceza Mahkemesinin müzekkere cevapları ve eklerinin incelenmesinde; davacı *****'in 21.09.2017 tarihinde gözaltına alındığı, 22.09.2017 tarihinde tutuklandığı, 08.02.2018 tarihinde hükümle birlikte tahliye edildiği, beraat kararının 16/02/2018 tarihinde istinaf edilmeden kesinleştiği, davacının vekilinin son duruşmada hazır olduğu, gerekçeli kararın tebliğinin, tutuklu kaldığı sürenin başka bir dosyadan mahsup edildiğine dair bilgiye rastlanmadığının bildirildiği görülmüştür.

Tazminat dosyası kapsamına göre, tazminata konu yargılamanın Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldüğü, davacının ikametgâhının ***** olması dolayısıyla 5271 sayılı CMK'nın 142/2. maddesi gereğince mahkememizin tazminat incelemesi yapmaya yetkili olduğu,

Davacının beraatine ilişkin kararın 16.02.2018 tarihinde kesinleştiği, kesinleşmiş beraat kararının davacıya tarihinde tebliğine ilişkin bir belgeye ulaşılamamışsa da; dava tarihinin 08/08/2018 olduğu dikkate alındığında tazminat davasının 5271 sayılı CMK'nın 142/1. maddesinde belirtilen yasal süre içerisinde açıldığının anlaşıldığı,

Davacı vekilinin dava dilekçesinde, gözaltı ve tutukluluk sürecinde okuluna devam edemediğini, okulun bu nedenle 1 yıl uzadığını, 1 yıl geç mezun olacak olması nedeniyle 1 sene iş hayatına geç atılacağını ve maddi zarara uğradığını, mezun olunca doktor asistanlığı mesleğini icra edecek olan müvekkilinin 1 sene boyunca bu meslekten elde edeceği gelirden mahrum kaldığını, yoksun kalınan kar kapsamında aylık 3.000,00 TL civarında mesleğini icra edemeyecek olduğundan yoksun kalınan kar kapsamında kaybetmiş olduğu 36.000,00 Tl gibi bir gelirden mahrum kalacağını, müvekkilinin bu yargılama sırasında avukata 50.000 TL vekalet ücreti ödediğini, maddi zararları arasında işbu ödemenin de hesaba katılmasını talep ettiği, müvekkilinin cezaevinde kaldığı süre içinde bir takım harcamalar yaptığını, cezaevine ailesi tarafından parça parça olmak üzere toplam 6.400,00 TL para yatırıldığını, müvekkiline isnat edilen suçlama akabinde haksız gözaltı ve tutuklama sebebiyle psikolojik olarak çöküntüye uğradığını,bu nedenle gözaltı tarihinden itibaren işleyecek faiz ile birlikte 100.000,00 TL maddi- 150.000,00 TL manevi olmak üzere toplamda 250.000,00 TL maddi-manevi zararının giderilmesini talep ettiği görülmüştür.

Mahkememizce davacının haksız gözaltı ve tutuklulukta kaldığı süre açısından maddi tazminata ilişkin bilirkişi raporu aldırılmasına karar verildiği, dosya kapsamındaki tüm belgelerle birlikte dosyanın bilirkişiye gönderildiği, bilirkişinin buna ilişkin olarak 10/01/2019 tarihli raporunu sunduğu, söz konusu raporda davacının haksız olarak gözaltı ve tutuklulukta kaldığı süre içerinde 6.710,00 TL maddi zarara uğradığının tespit edildiği,
Her ne kadar davacı vekili dilekçesinde müvekkilinin haksız olarak tutuklu kaldığı günler için 100.000,00 TL maddi kaybının olduğundan bahisle bunun tazminini istemişse de, davacının doğrudan haksız tutuklama sonucu günlük maddi kaybı dışında başkaca maddi kaybına ilişkin delilin dosyaya yansımadığı, vekalet ücretine ilişkin de herhangi bir makbuz sunmadığı anlaşılmakla davacının bilirkişi raporunda hesaplandığı üzere 6.710,00 TL maddi kaybının bulunduğu sonucuna varılarak davacı lehine 6.710,00 TL maddi tazminata hükmedilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

Her ne kadar davacı dava dilekçesinde 150.000 TL manevi tazminat talebinde bulunmuş olsa da; Yargıtay'ın süreklilik kazanan içtihatlarında da belirtildiği üzere, manevi tazminat kişinin sosyal çevresinde itibarının sarsılması, özgürlüğünden yoksun kalması nedeniyle elem, ızdırap ve ruhsal sıkıntıların bir ölçüde de olsa giderilmesi amaçlanmaktadır. Uğranılan manevi zararın tümüyle giderilmesinin olanaksız olduğu kuşkusuzdur. Bununla birlikte tayin edilecek manevi tazminat talebinin, davacının sosyal ve ekonomik durumu, üzerine atılı suçun niteliği, tutuklanmasına neden olan olayın cereyen tarzı, tutuklu kaldığı süre, tutuklamanın davacı üzerinde bırakmış olduğu olumsuz etkiler dikkate alınarak davacının manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile; haksız olarak tarihleri arasında haksız olarak gözaltında ve tutuklulukta kaldığı süreler içerisinde manevi zararına karşılık takdiren 15.000,00-TL manevi tazminata hükmedilmesine,

Mahkememizce hükmedilen maddi ve manevi tazminata talep doğrultusunda haksız tutuklama tarihi olan 21.09.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiz eklenmesine,

Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 694 sayılı KHK'nın144. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 142/9. maddesi gereği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre belirlenen 2.605,20 TL vekalet ücretinin davalı hazineden alınarak davacıya verilmesine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurmak gerekmiştir.

HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Davacının maddi tazminat talebinin KISMEN KABULÜ ile; haksız olarak 21.09.2017- 08.02.2018 tarihleri arasında gözaltında ve tutuklulukta kaldığı süreler içerisindeki maddi zararına karşılık 6.710,00 TL maddi tazminatın talep gibi 21.09.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile; davacının manevi tazminat talebinin de KISMEN KABULÜ ile; gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği süreler için 15.000,00- TL manevi tazminatın talep gibi 21.09.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalı Maliye Hazinesi'nden alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin tazminat ve diğer TALEPLERİN REDDİNE,

Davacı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden hüküm tarihi itibariyle yürürlükte bulunan 694 sayılı KHK'nın144. maddesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 142/9. maddesi gereği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre belirlenen 2.605,20 TL vekalet ücretinin davalı hazineden alınarak davacıya verilmesine,

Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair oybirliği ile verilen karar davacı vekilinin yüzüne karşı tefhimden yokluğunda karar verilenler yönünden ise tebliğinden itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya aynı süre içerisinde tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt kâtibine beyanda bulunmak suretiyle, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'nde istinaf kanun yolu açık olmak üzere mütalaaya uygun verilen karar okunup usulen anlatıldı.
14/02/2019