Yoksulluk ve İştirak Nafakasının Kaldırılması Davası

T.C.
BURSA
5. AİLE MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2017/****
KARAR NO : 2018/***
HAKİM : **********
KATİP : **********

DAVACI -KARŞI DAVALI : **********
VEKİLİ : **********

DAVALI - KARŞI DAVACI : **********
VEKİLİ : Av. SEMİH UYRUN - Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İş Hanı C Blok K:2 No:212 Osmangazi/ BURSA

DAVA : İştirak Nafakasının Artırımı-Yoksulluk Nafakasının Arttırımı
KARŞI DAVA : Yoksulluk ve İştirak Nafakasının Kaldırılması - Tenzili

DAVA TARİHİ : 19/12/2017
KARŞI DAVA TARİHİ : 09/01/2018
KARAR TARİHİ : 30/10/2018
GEREKÇELİ KARARIN
YAZILDIĞI TARİH : 08/11/2018

Mahkememizde görülmekte bulunan İştirak Nafakasının Arttırımı - Yoksulluk Nafakasının Arttırımı - Yoksulluk ve İştirak Nafakasının Kaldırılması - Tenzili davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ :
Davacı karşı davalı vekili dava dilekçesinde özetle ; davalı taraf ile müvekkilinin Bursa 1. Aile Mahkemesinin 13/12/2012 tarih, 2012/*** Esas ve 2012/*** Karar Sayılı ilamı ile boşandıklarını, kesinleşen davada davalının, müvekkili lehine aylık 200,00 TL yoksulluk nafakası ve müşterek çocuk ********** lehine 200,00 TL iştirak nafakası ödemesine hükmedildiğini, boşanma davasının sonucunda küçük **********'ün velayetinin müvekkiline verildiğini, yaklaşık 5 yıl önce karara çıkan bu dosyadan verilen nafaka miktarları, müvekkilinin ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini, müvekkilinin bu süreçte sağlık sebepleri nedeniyle bir işte çalışamadığını, çocuğun ise eğitim hayatı ve sosyal hayatı gereği masraflarının arttığını, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle herhangi bir işte çalışamıyor iken davalının gelirleri dava karar tarihindeki seviyesinden daha yüksek bir seviyeye yükseldiğini, müvekkiline ödenen 200,00 TL nafakanın 500,00 TL'ye çıkarılması, Müşterek Çocuk ********** için Ödenen 200,00 TL nafakanın 500,00 TL'ye çıkarılması durumunda müvekkili ve çocuğun boşanma davası sebebiyle kaybettikleri yaşam standartlarını ancak karşılayabileceklerini belirterek müvekkili için aylık 200,00-TL olarak tespit edilen nafakanın arttırılarak aylık 500,00-TL ye çıkartılmasına , müşterek çocuk ********** için aylık 200,00 TL olarak tespit edilen nafakanın aylık 500,00 TL'ye çıkarılmasına, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yüktetilmesine karar verilmesini talep ve dava ettiği , görüldü.

Davalı karşı davacı vekili karşı dava ve cevap dilekçesinde özetle ; öncelikle Bursa 6. Aile Mahkemesi 2017/*** E. sayılı "velayetin değiştirilmesi" dava dosyasının işbu dosya bakımından "bekletici sorun" yapılması gerektiğini, zira o davada davalı olan **********'nün , 08.08.2017 tarihli cevap dilekçesi ile davayı kabul ettiğini, usul ekonomisi ilkesi gereğince Bursa 6. Aile Mahkemesi'nin 2017/*** E. sayılı davanın kesinleşmesine bağlı olduğunu , davacının nafaka artırım taleplerinin haksız olduğunu , hükmedilen iştirak ve yoksulluk nafakalarının her sene EFE-TÜFE oranında arttığını , halen davalıya ödendiğini, müvekkilinin alım gücünün bir hayli düştüğünü, müvekkilinin davacıya icra kanalı ile yaptığı ödemelerin yanında birçok gidere yalnız başına katlanmak durumunda kaldığını , müvekkili tarafından yaklaşık 6 yıldır davacıya haksız yere ödeme yapıldığını, müvekkilinin tek gelirinin 2.600,00-TL maaşı olduğunu, bu maaş ile; çekmiş olduğu konut kredisinin borcunu, davacının nafakasını , Bursa 3. İcra Müdürlüğü 2016/**** E. dosyası üzerinden yine davacıya manevi tazminat olarak her ay istisnasız olarak ödemek durumunda kaldığını, öte yandan çocuğun eğitimi kapsamında her ay okul servisine 150,00 TL'nin müvekkili tarafından ödendiğini, müşterek çocuğun 1,5 yılı aşkın zamandır müvekkilinin yanında kaldığını, davacının, boşandıktan uzun bir süre sonra, müvekkili ile evli olduğu zamanlar, müvekkilini üçüncü bir kişi ile cinsel ilişki yaşayarak aldattığı görüntüleri ortaya çıktığını, söz konusu videodan haberdar olduğu ve eylemi gönüllü gerçekleştirdiği videodan anlaşıldığını, videoyu çeken üçüncü şahıs tarafından müvekkilinin kız kardeşine şantaj yapıldığını, bu cinsel ilişkinin kaydedildiği video, üçüncü şahıs tarafından müvekkilinin kız kardeşine gönderildiğini, videonun çekildiği tarih, tarafların evlilik birliğinin devam ettiği bir tarihte yani 02.06.2012 tarihinde çekildiğini, davalı **********'nün taraflar arasında evlilik birliği devam ederken müvekkilini aldattığını, işbu aldatmanın cinsel ilişki kurulmak sureti ile gerçekleşerek işbu cinsel ilişki video kayıt altına alındığını, boşanma davasında her ne kadar müvekkilinin haksız bulunarak manevi tazminata, nafaka ve yargı giderlerine mahkum edilmişse de işbu video ve aldatma olayından müvekkilin o zamanlar bihaber olduğunu , bu olayın müvekkili tarafından öğrenilmesi ile birlikte davalı ve davalı ile birlikte aldatma fiiline katılan üçüncü kişiye karşı Bursa 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2017/**** E. numaralı dosya ile 100.000,00-TL'lik manevi tazminat açıldığını, davalının ekonomik gelirinde bir bozulmanın söz konusu olmadığını, belirterek asıl davanın reddine, karşı davamızın kabulüne , Bursa 1. Aile Mahkemesi 2012/*** E. 2012/**** K. sayılı kararında müvekkili aleyhine hükmedilen iştirak ve yoksulluk nafakalarının mahkemenizce kaldırılmasına, asıl dava yönünden Bursa 6. Aile Mahkemesi 2017/*** E. sayılı dosyanın kararının beklenmesine, ve işbu dosya açısından bekletici mesele yapılmasına, mahkeme aksi kanaatte ise de nafakaların tenziline, yargılamaya sebebiyet verme ve hakkaniyet ilkesi de gözetilerek yargılama sonucunda yargı giderleri ile vekalet ücretinin davacı/karşı davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava ettiği , görüldü.

Taraflara meşruhatlı duruşma gün ve saati bildirir davetiyenin tebliğ edildiği,görüldü. SGK'ya yazılan müzekkereye 19/01/2018 havale tarihi ile yanıt verildiği, görüldü. Tarafların sosyo ekonomik durum araştırması için kolluğa yazılan müzekkereye 15/02/2018 havale tarihi ile yanıt verildiği , görüldü.

Bursa 6. Aile Mahkemesinin 2017/**** Esas 2018/** Karar sayılı velayet değişikliği dava dosyasının karar örneğinin UYAP üzerinden 20/02/2018 havale tarihi ile dosyamız arasına alındığı, ilgili dosyanın 28/02/2018 tarihinde kesinleştiği, görüldü.

Bursa 1.Aile Mahkemesinin 2012/*** Esas - 2012/*** Karar sayılı boşanma ilamın kesinleşme şerhli gerekçeli kararının UYAP üzerinden 21/12/2017 havale tarihi ile dosyamız arasına alındığı, görüldü.

Davalı karşı davacı vekilinin, karşı dava harcı ve gider avansını yatırmış olduğu, görüldü.
Davacı karşı davalı vekilinin Mahkememizce verilen kesin ihtaratlı süre içerisinde delil ve tanık listesi sunmadığı, görüldü.

Davalı karşı davacı vekilinin 19/04/2018 havale tarihli dilekçe ile delil ve tanık listesi sunduğu, görüldü.

Bursa 3. İcra Müdürlüğü'nün 2016/*** esas sayılı takip dosyasının UYAP üzerinden istenmesi için yazılan müzekkereye 13/04/2018 havale tarihi ile yanıt verildiği , görüldü. Bursa CBS'lığının 2017/**** sayılı soruşturma dosyasının UYAP üzerinden istenmesi için yazılan müzekkereye 12/04/2018 havale tarihi ile yanıt verildiği , görüldü.

Bursa Tıp Fakültesi Romotoloji ve Aliosmansönmez Onkoloji Hastanesine, davacı kadının görmüş olduğu tedavi kayıtlarının onaylı suretlerinin istenmesi için yazılan müzekkereye 02/07/2018 havale tarihi ile yanıt verildiği , görüldü.

Bursa Uludağ Üniversitesi'ne davacı kadının tedavi kayıtları hakkında yazılan müzekkereye 06/07/2018 havale tarihiyle yanıt verildiği , görüldü.

Vakıfbank'a davalının kullanmış olduğu tüketici kredisine ilişkin kayıtların onaylı suretlerinin istenmesi için yazılan müzekkereye 02/07/2018 havale tarihi ile yanıt verildiği , görüldü. Davalı karşı davacı vekilinin 13/06/2018 havale tarihli dilekçe ile tanık beyanlarına karşı beyanda bulunduğu, görüldü.

Davacı karşı davalı kadın hakkında Medikabil hastanesine yazılan müzekkereye, 26/07/2018 havale tarihi ile yanıt verildiği , görüldü.

Davalı karşı davacı vekilinin geçen celse bahsettiğ görüntüler hakkında Mahkememize 20/07/2018 havale tarihli dilekçe ile beyanda bulunduğu ve konuya ilişkin CD sunduğu, görüldü.

Davalı karşı davacı vekilinin Mahkememize sunduğu CD'nin izlendiği, görüldü. Davalı karşı davacı tanıklarının 05/06/2018 tarihli 2.celsede usulüne uygun olarak aşağıdaki şekilde dinlenmiş oldukları görüldü.

Davalı karşı davacı tanığı ********** duruşmadaki ifadesinde : '' Ben davalıyı 6 senelik komşum olması nedeniyle tanırım, ancak son üç aydır ilgili yerden taşındım, davalı bildiğim kadarıyla Türktelekomda çalışır, bana sormuş olduğunuz davacıyı tanımıyorum, hiç görmedim, çalışırmı çalışmazmı bilmem, davalı ********** şu an kızıyla birlikte yaşamaktadır, kızı okula gitmektedir, davalının oturduğu ev kendisine aittir, ancak kredilerini ödemektedir, davalının bunun dışında da borçları vardır, örnek verecek olursam, kızının dişlerine tel taktırmıştır, buna ilişkin 8.000 -10.000 TL masraf yapmıştır, her ay 500 TL ödüyor diye biliyorum, genelde davalı dışarıdan yemek söylemektedir , çünkü davalı çalıştığı için evde yemek yapmaya çok fırsat bulamamaktadır, hatta öğlen aralarında bile kızına gelip yemek getirmektedir, ayrıca bunun haricinde çocuk okula servisle gitmektedir, en son duyduğum kadarıyla 180 TL civarında çocuğun servis ücretini ödemektedir, bunu şuradan biliyorum, bende kızımı okula servisle gönderiyordum, aramızda böyle bir konuşma geçmişti, ben kızıma 180 TL servis ücreti ödüyorum, bu konuşma sırasında davalıda bana bende kızıma 180 TL servis ücreti ödüyorum demişti, biz aynı apartmanda oturduğumuz esnada bahçede çay demliyordum, davalıyıda çağırıyordum, bu çay içmelerimiz esnasında davalı ile dertleşiyorduk ve davalıda bana maddi durumu ile ödemekte çok güçlük çekiyorum demişti, Benim konuya ilişkin bilgim bunlardan ibarettir. Tanıklık ücreti istiyorum'' dediği , görüldü.

Davalı karşı davacı tanığı ********** duruşmadaki ifadesinde : '' Ben davalıyı birlikte aynı apartmanda 6 sene oturduğumuz için tanıyorum, son üç aydır başka bir eve taşındık, davalı Türktelekom' da çalışır diye biliyorum, davalı evde kızı ile birlikte kalıyordu, kızı okula servisle gidiyor, servis ücreti ise bildiğim kadarıyla 180 - 200 TL civarı kadardır, zira benim kızımda okula servisle gidip gelmektedir ve biz servise 180 TL ücret ödemekteyiz, ayrıca davalı , kızının dişine tel taktırdı, çocuk tel tedavisi gördü, bildiğim kadarıyla davalı 7.000 TL kadar diş tedavisi masrafı yaptı, davalının oturduğu ev kendine ait ancak hala kredilerini ödemektedir, davalının oturduğu ev Toki evleridir, bana sormuş olduğunuz davacı **********' ı tanımıyorum, kendisini hiç görmedim, kendisiyle ilgili hiç bir bilgiye sahip değilim, benim konuya ilişkin bilgim bunlardan ibarettir. Tanıklık ücreti istiyorum'' dediği , görüldü.

Mahkememizce 11/09/2018 tarihli duruşmada ; 6100 sayılı HMK 184. madde gereğince tahkikatı gerektiren bir husus kalmadığı, tahkikatın bittiği, 6100 sayılı HMK 186/1.maddesi gereğince sözlü yargılama ve hüküm için duruşma günü ve saatinde Mahkemede hazır bulunmaları gerektiği, hazır bulunmadıkları taktirde yokluklarında karar verileceğinin ihtarının davalı karşı davacı vekilinin yüzüne karşı , davacı karşı davalı vekiline ise tebliğinden itibaren yapılmış sayılmasına karar verildiği , tebliğin yapıldığı , görüldü.

Mahkememizce 30/10/2018 tarihli duruşmada ; 6100 sayılı HMK 184.madde gereğince tahkikatı gerektiren bir husus kalmadığı, tahkikatın sona erdiği, sözlü yargılamaya geçildiği tefhim olundu. 6100 sayılı HMK 186/2.maddesi gereğince taraflara son sözlerinin sorulması sonucu :

Davacı karşı davalı vekili son beyanında : '' Talebimiz gibi karar verilsin, karşı davanın reddine karar verilsin'' dediği , görüldü.

Davalı karşı davacı vekili son beyanında : '' Açılan davanın reddine, karşı davanın kabulüne karar verilsin '' dediği , görüldü.

Dosyada bulunan mali sosyal durum araştırmasına göre; davacı karşı davalı kadının babasının evinde kaldığı , kira ödemediği , ev hanımı olduğu , babasının memur, annesinin gündelik işlerde çalıştığı , yarı hisse sahibi olduğu bir dairesinin bulunduğu , davalı karşı davacı erkeğin Türk Telekomda 2.650,00-TL maaşla çalıştığı , çocuğu ile birlikte ikamet ettiği , oturduğu evin kendi adına kayıtlı olduğu, anlaşılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Osmangazi Sosyal Güvenlik Merkezinden gelen yanıta göre; davacı karşı davalı ********** 11/01/2016 tarihinden sonra aktif çalışmasının bulunmadığı , davalı karşı davacı **********'ün 4/a kapsamında aktif olarak çalıştığının bildirildiği , görüldü.

Tüm dosya kapsamı olan dava dilekçesi, karşı dava dilekçesi, müzekkere yanıtları, tarafların sosyo ekonomik araştırması, Bursa 6.Aile Mahkemesinin 2017/**** Esas ,2018/*** Karar sayılı dosyası , Bursa 1.Aile Mahkemesinin 2012/*** Esas,2012/*** Karar sayılı dosyası Bursa 3.İcra Dairesinin 2016/**** sayılı takip dosyası , tanık beyanları , Yasal Mevzuat ve Yargıtay İçtihatları bir bütün halinde değerlendirildiğinde;

Davacı karşı davalı kadının yoksulluk nafakasının arttırılması davasında ;

4721 sayılı TMK 176/3 maddesi gereğince tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde iradın arttırılması veya azaltılmasına karar verilebilir. Tarafların sosyo ekonomik durumu, ilgili müzekkere yanıtları, tanık beyanları, karar tarihi ve günümüz şartlarındaki enflasyon göz önüne alınarak yoksulluk nafakasının arttırılması talebinin şartları oluşmadığı , ayrıca davacı -karşı davalı kadının 11/01/2016 tarihine kadar aktif sigortalı olarak çalıştığı anlaşılmakla; hakkaniyet ilkesi gereği davacı karşı davalının yoksulluk nafakasının arttırılması talebinin REDDİNE, karar vermek gerekmiştir.

Davacı karşı davalı kadının iştirak nafakasının arttırılması davasında ;

Dinlenen tanık beyanları ve tarafların sosyal ve mali durum araştırmalarına göre , müşterek çocuk ********** 'ün davalı karşı davacı babası ile yaşadığı , okula babasının adresinden gittiği , servis ücreti ve sağlık giderlerinin davalı karşı davacı baba tarafından karşılandığı her ne kadar velayet davacı karşı davalı annede ise de davacı karşı davalı annenin velayet görevlerini fiilen yerine getirmediği, küçüğün bakım ve ihtiyaçlarının davalı karşı davacı baba tarafından karşılandığı, Bursa 6.Aile Mahkemesinin 2017/*** Esas , 2018/*** Karar sayılı dosyası ile **********'ün, ********** aleyhine velayetin değiştirilmesi davası açtığı, 2017/*** Esas - 2018 /*** Karar sayılı kararı ile müşterek çocuğun velayetinin değiştirilerek davalı karşı davacı babaya verildiği ve Bursa 1.Aile Mahkemesinin 2012/*** Esas - 2012/*** Karar sayılı kararı ile hükmedilen 200,00-TL iştirak nafakasının kaldırılmasına karar verildiği anlaşılmakla, açılan davanın REDDİNE, karar vermek gerekmiştir.

Davalı karşı davacının Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması / İndirilmesi davasında : Davacı karşı davalı kadının tarafların boşanmasından sonra 11/01/2016 tarihine kadar sigortalı bir işte çalıştığı, babasının evinde yaşadığı , kira ödemediği , yarı hisseli bir dairesinin bulunduğu anlaşılmıştır. Davacı karşı davalı kadının, dosyaya sunulan CD deki müstehcen görüntülerde gayri meşru ilişki yaşadığı anlaşılmakla, 4721 sayılı TMK madde 176/3 uyarınca yoksulluk nafakası hakkının artık kalktığı anlaşılmakla Bursa 1. Aile Mahkemesinin 2012/*** Esas - 2012/*** Karar ve 13/12/*** tarihli kararı ile davacı karşı davalı ********** lehine bağlanan 200,00 TL. Yoksulluk Nafakasının 4721 sayılı TMK madde 176/3 ve madde 4. Hakkaniyet İlkesi gereği karşı dava tarihinden itibaren KALDIRILMASINA karar vermek gerekmiştir.

Bursa 1. Aile Mahkemesi'nin 2012/*** Esas - 2012/*** Karar sayılı boşanma kararı ile müşterek çocuk 02/09/2005 doğumlu ********** lehine bağlanan 200,00 TL İştirak Nafakasının, Bursa 6. Aile Mahkemesinin velayet değişikliği dosyası olan 2017/*** esas - 2018/*** karar sayılı 11/01/2018 karar ve 28/02/2018 kesinleşme tarihli kararı ile iştirak nafakası kaldırıldığından, dolayısı ile talep konusuz kaldığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına, karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM : GEREKÇESİ YUKARIDA AÇIKLANDIĞI ÜZERE :

  1. Açılan davanın REDDİNE, karşı davanın KABULÜNE,
  2. Bursa 1. Aile Mahkemesi'nin 2012/*** Esas - 2012/**** Karar sayılı boşanma kararı ile davalı kadın lehine bağlanan 200,00 TL Yoksulluk Nafakasının dava tarihinden itibaren KALDIRILMASINA,
  3. Bursa 1. Aile Mahkemesi'nin 2012/*** Esas - 2012/*** Karar sayılı boşanma kararı ile müşterek çocuk 02/09/2005 doğumlu ********** lehine bağlanan 200,00 TL İştirak Nafakasının, Bursa 6. Aile Mahkemesinin velayet değişikliği dosyası olan 2017/*** esas - 2018/*** karar sayılı ve 11/01/2018 tarihli kararı ile iştirak nafakası kaldırıldığından, dolayısı ile talep konusuz kaldığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,
  4. Asıl davada alınması gerekli 35,90-TL harçtan peşin alınan 31,40-TL harcın davacı-karşı davalıdan alınarak hazineye irat kaydına ,
  5. Asıl davada davalı karşı davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T uyarınca 2.180,00-TL maktu vekalet ücretinin davacı karşı davalıdan alınarak davalı karşı davacıya verilmesine ,
  6. Asıl davada davacı karşı davalının yaptığı yargılama giderlerinin üzerinde bırakılmasına , artan gider avansının hüküm kesinleştiğinde davacı karşı davalıya iadesine ,
  7. Karşı davada harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına ,
  8. Karşı davada davalı karşı davacı tarafından yapılan harçlar dahil toplam 111,80-TL yargılama giderinin davacı karşı davalıdan alınarak davalı karşı davacıya verilmesine , artan gider avansının hüküm kesinleştiğinde davalı karşı davacıya iadesine ,
  9. Karşı davada davalı karşı davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T uyarınca 2.180,00-TL maktu vekalet ücretinin davacı karşı davalıdan alınarak davalı karşı davacıya verilmesine ,
  10. Dair karar, tarafların yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğden itibaren 2 hafta içerisinde Bursa BAM'ne İstinaf Yasa Yolu Açık Olmak Üzere Türk Milleti Adına Karar Verildi. Verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 30/10/2018