İcra ve İflas Hukuku

Özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yeri medeni yargı kolunda bulunan mahkemelerdir.

Özel hukuk ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm yeri medeni yargı kolunda bulunan mahkemelerdir. Çünkü hukukumuzda ihkakı hak (kendiliğinden hak almak) kural olarak yasaktır. Hukuki himaye talebi ile mahkemeye başvuran ve lehine bir karar alan taraf bakımdan ihkakı hak yasağı, alınan karardan sonra da devam eder. Örneğin bir işçinin, iş akdini haklı nedenle feshinden sonra açtığı dava sonucu verilen hükümde yer alan kıdem tazminatı veya fazla çalışma ücreti işverence ödenmediği takdirde, işçinin bu alacak kalemlerini zor kullanarak alması hukukumuzca yasaklanmıştır. Bu nedenle mahkeme kararlarının yerine getirilmesi (icrası, infazı) bakımından da devlet görevlidir.


Bir mahkeme ilamına bağlanmayan borçların da herhangi zorlamaya konu olmaksızın iradi olarak yerine getirilmesi (ödenmesi) beklenir. Bununla beraber her toplumda, borcunu veya mahkeme kararlarıyla mahkum olduğu edimi yerine getirmeyen borçlular vardır. Bu borçlulara karşı, alacaklıları korumak için, alacaklılara Devlet gücünün yardımını isteme hakkı tanınmıştır. Alacaklıların, Devlet gücü yardımıyla alacaklarına ulaşmasını sağlayan hukuk dalına icra-iflas hukuku denir.


Modern cebri icra hukuku, cebri işlemler yapma yetkisini yalnız devlete tanımaktadır. Alacaklısının alacağına kavuşmasını sağlamak için, icra dairesince borçlunun mallarına haciz konur; bu mallar satılır ve elde edilen para ile alacaklının alacağı ödenir. Yine modern hukuk gereğince borçlunun sadece mal varlığı ile sorumluluğu ilkesi benimsenmiştir. Yani borçlunun parayla ölçülebilen, mirasçılara geçebilen ve devri mümkün olan bütün malvarlığı cebri icranın konusu oluşturur.


İcra takip süreci sıkı bir çalışma ve deneyim gerektirmektedir. Hukuk büromuz, alacağına kavuşmak isteyen kişilere hukuki yardım sağlayarak en hızlı ve en etkili biçimde icra takip işlemlerini yerine getirmektedir.

Hizmetlerimiz:

 • İcra Takipleri
 • İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları
 • Borçtan Kurtulma,Menfi Tespit ve İstirdat Davaları,
 • İmzaya ve Borca İtiraz,
 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi
 • İstihkak Davası,
 • İflasın Ertelenmesi ve iflas prosedürü,
 • Konkordato prosedürü,
 • İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Davalar.
 • İtirazın kaldırılması davalarının hazırlanması ve takibi
 • Yedieminliği suistimal davalarının açılması
 • Haciz işlemleri