Miras Hukuku

Medeni Kanun, yasal mirasçıların kimler olabileceği ve miras üzerindeki payları açıkça belirtilmiştir.

Mirasçılık türleri nelerdir?

Mirasbırakanın ölümü ile geride bıraktığı hısımları yasal mirasçılardır. Medeni Kanun, yasal mirasçıların kimler olabileceği ve miras üzerindeki payları açıkça belirtilmiştir.Diğer bir mirasçılık türü ise atanmış mirasçılıktır. Atanmış mirasçı da, mirasbırakanın henüz sağ iken tek taraflı tasarruf ile tayin etmiş olduğu mirasçılardır.

Vasiyetname

Bir kimsenin, vefatından sonra mallarının ne şekilde paylaşılacağını ve kimlere ne kadar mal bırakmak istediğine dair irade beyanlarını içeren bir vesikadır. Herhangi bir şekle tabi olmamakla birlikte resmi yani noter kanalı ile düzenlenebileceği gibi, yazılı veya sözlü olarak da düzenlenebilir. Pek tabi ispat zorluğu açısından her zaman resmi yol olan noter kanalı ile düzenletilmesi olası hak kayıplarının önüne geçmektedir.

Veraset ilamı nedir.

Bir kimsenin ölümü ile birlikte malvarlığının Medeni Kanun da belirtilen mirasçılara yine kanunda belirtilen payları oranında hak sahipliğini gösterir belgedir. Bu belgenin hazırlatılması Noterlik ve Sulh Hukuk Mahkemeleri nin görev alanına girmektedir.

İzaleyi Şuyu Davası - Ortaklığın Giderilmesi

Mirasbırakanın ölümünden sonra mirasçılar, ortak bir şekilde hak sahibi oldukları mirasın ne şekilde paylaştırılacağına dair ortak bir çözüm bulamamaları durumunda izaleyi şuyu davası söz konusu olacaktır. Açılacak dava ile mahkeme, mirasa konu malın cins ve miktarına göre aynen taksim veya parasal olmak üzere ne şekilde paylaştırılacağına karar verir.