Çekişmeli Boşanma Davası

T.C.
B U R S A
1. A İ L E M A H K E M E S İ
TÜRK MİLLETİ ADINA
K A R A R

ESAS NO : 2018/*****
KARAR NO : 2019/***

HAKİM : **********
KATİP : **********

DAVACI/KARŞI DAVALI : **********
VEKİLİ : Av. EMİR SENEMAN - Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İş Hanı C Blok Kat:2 D:212 Osmangazi/ BURSA

DAVALI/KARŞI DAVACI : **********
VEKİLLERİ : **********

DAVA : Boşanma/Boşanma
DAVA TARİHİ : 03/09/2018-24/09/2019
KARAR TARİHİ : 21/10/2019

GEREKÇELİ KARAR TARİHİ : 23/10/2019
Davacı vekili tarafından açılan davanın yapılan açık yargılaması sonunda;

G E R E Ğ İ D Ü Ş Ü N Ü L D Ü :
Davacı vekili dava dilekçesinde; tarafların 30/03/2016 yılında evlendiklerini, müşterek 1 çocuklarının bulunduğunu, evliliğin ilk haftasında davalının müvekkiline hakaret etmeye ve şiddet uygulamaya başladığını, arkadaşlarının yanında dahi müvekkiline hakaret ettiğini, tatilde oldukları esnada müvekkilinin hamileliğini umursamadan onu korkuttuğunu, doğum esnasında dahi müvekkiline hakaret edip doğumdan sonra bebeği müvekkilinin annesine göstermek istemeyip annesini hastaneden kovduğunu, çocuk olduktan sonra davalının ayrı odada uyuduğunu, boş zamanlarının büyük çoğunluğunu oyun oynayarak geçirdiğini, fiziksel şiddetin yanında ekonomik şiddette uyguladığını, tehdit ettiğini bildirerek, tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin müvekkiline verilmesine, çocuk için 750,00-TL, müvekkili için 750,00-TL tedbir, yoksulluk ve iştirak nafakasına, müvekkili lehine 50.000,00-TL maddi, 50.000,00-TL manevi tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevap ve karşı dava dilekçesinde; davacının iddialarının doğru olmadığını, karşı davalının müvekkiline saygı göstermediğini, çalışmadığı halde evde kahvaltı hazırlamadığını, çocuk doğduktan bir süre sonra bana 30 bin lira ver annemin evine tamamen gideyim dediğini, beraber olmak istemediğini birçok defa ima ettiğini, müvekkilini kışkırtacak şekilde tahrik edici konuşmalar yaptığı esnada müvekkilinin, karşı davalının ses kaydı aldığını farkettiğini, uzun süreden beri boşanmak isteyen karşı davalının delil toplamaya çalıştığını bildirerek asıl davanın reddine, karşı davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun velayetinin müvekkiline verilmesine, müvekkili lehine 5.000,00-TL manevi tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Taraflara ait nüfus aile kayıt tablosunun yapılan incelemesinde 30/03/2016 tarihinde evlendikleri ve bu evliliklerinden müşterek 1 çocuklarının olduğu görülmüştür. Tarafların SGK'dan kayıtların istenildiği, sosyal ekonomik durum araştırmalarının yapıldığı, Bursa Özel Ceylan İnternational Hospital'a yazılan müzekereye yanıt verildiği, mahkememiz uzmanı tarafından velayete ilişkin rapor düzenlendiği ve dosyasına sunulduğu, tanık beyanlarının alındığı anlaşılmıştır.

Dava ve karşı dava M.K.166/1 maddesine göre açılan şiddetli geçimsizlik nedenine dayalı boşanma davasıdır. Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir.

Asıl dava yönünden tüm dosya kapsamı birlikte incelendiğinde; davalı karşı davacının, davacı karşı davalıya şiddet uyguladığı, hakaret edip aşağıladığı,"**********'yı boşadım,sıkıldım, gelin alın, onun adını çıkartacağım" şeklinde beyanlarda bulunduğu, sürekli odasında oyun oynadığı, tek başına tatile gittiği, davalı her ne kadar davacının birlik görevlerini yerine getirmediğini, psikolojik şiddet uyguladığını, küçüğün yetiştirilmesinde yanlış tutum sergilediğini iddia etmiş ise de bu hususları ispat edemediği, tanık **********'nin beyanından anlaşılacağı üzere gece bebekle ilgilenen ve rahatsızlığı bulunan davacının zaman zaman kahvaltı hazırlamamasını davalının problem etmediği, davacı tanık beyanları da nazara alındığında bu hususun tek başına davacıya kusur olarak yüklenemeyeceği, bu hali ile evlilik birliğinin devamının davacı karşı davalıdan beklenemeyeceği ve temelinden sarsıldığı, birliğin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda davalı karşı davacının kusurlu olduğu anlaşılmakla tarafların boşanmalarına, müşterek çocuğun yaşı, bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve toplumsal gelişimi, uzman raporu nazara alınarak velayetinin davacı karşı davalı anneye verilmesine, baba ile uygun şahsi ilişki kurulmasına, müşterek çocuğun yaşı, ihtiyaçları, tarafların sosyal ekonomik durumları, velayeti kendisinde olmayan tarafın çocukların giderlerine katılmak zorunda olması, TMK'nun 4.maddesinde vurgulanan hakkaniyet ilkesi nazara alınarak müşterek çocuk lehine iştirak nafakasına, davacının ihtiyaçları, tarafların sosyal ekonomik durumları, paranın alım gücü, hakkaniyet ilkesi nazara alınarak sabit ve düzenli geliri bulunmayan, boşanma ile yoksulluğa düşecek olan davacı karşı davalı lehine yoksulluk nafakasına, boşanma yüzünden mevcut ve beklenen yararlarının zedelendiği, T.M.K.’nun 185.ve 186. maddelerde düzenlenen haklarından yoksunluğa uğradığı ve eşinin maddi desteğini yitirdiği, uğradığı fiziksel ve duygusal şiddet nedeniyle kişilik haklarının saldırıya uğradığı sabit olan davacı karşı davalı yararına, davalının eylemlerinin ağırlığı, tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, ihlal edilen mevcut ve beklenen yararlar, tarafların evlilik süresi, paranın alım gücü, T.M.K’nun 4. maddesinde düzenlenen hakkaniyet ilkesi nazara alınarak maddi ve manevi tazminata, ispat edilemeyen karşı davanın reddine, davacı karşı davalının ikinci cevap dilekçesi ile talep ettiği eşya alacağı talebi yönünden usulüne uygun şekilde açılmış bir dava bulunmadığından karar verilmesine yer olmadığına hükmetmek gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

K A R A R :Yukarıda açıklanan nedenlerle;

 1. Davacının davasının KABULÜ **********'nin M.K. 166/1 mad.gereğince BOŞANMALARINA,
 2. Tarafların müşterek çocukları olan 19/02/2017 doğumlu **********'ın velayetinin tedbiren ve karar kesinleştikten sonra davacı anneye verilmesine,
 3. Velayeti davacı anneye verilen çocuk ile davalı babanın her ayın birinci ve üçüncü Pazar günü saat 10.00 - 18.00, dini bayramların ikinci günü saat 10:00- 18.00,babalar günü 10:00-18:00 saatleri arasında küçüğü bulunduğu yerden teslim alarak süre sonrasında aynı yere teslim etmesi ve yanında bulundurduğu sürece ihtiyaçlarının kendisince karşılanması koşuluyla görüşebilmesi için tedbiren ve karar kesinleştikten sonra KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASINA,
 4. Velayeti davacı anneye verilen müşterek çocuk için TMK.353 ve Velayet ve Vesayet ve Miras Hükümlerinin uygulanmasına dair Tüzüğün 4.maddesi gereğince kararın kesinleştiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde varsa çocuklara ait mal varlığının dökümünü gösterir bir defterin ve belgelerin mahkememize ibraz edilmesi, mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşecek önemli değişiklikleri de aynı süre içerisinde bildirilmesi, davacı tarafından süresi içerisinde cevap verilmemesi yada gerçeği aykırı beyanda bulunulması halinde Tüzüğün 4/2 ve Türk Medeni kanununun 360 ve 361. maddeleri gereğince hakkında işlem yapılacağının ihtarına, (ihtarat yapıldı)
 5. TMK-182/2 maddesi gereğince velayeti davacıya verilen küçüğün eğitim ve sağlığı hususunda bulunduğu okul ya da sağlık kuruluşu binasında idarenin belirleyeceği uygun yer ve süre içerisinde bir görevli eşliğinde kişisel ilişki kurulması kapsamında davalıya bilgi edinme ve ziyaret hakkı verilmesine,
 6. Mahkememizin 03/09/2018 tarihli ara kararı ile müşterek çocuk lehine, 09/05/2019 tarihli ara kararı ile davacı lehine takdir edilen aylık ayrı ayrı 300,00'er-TL tedbir nafakalarının karar kesinleşinceye kadar devamına, karar kesinleştiği tarihten itibaren nafakaların iştirak ve yoksulluk nafakası olarak devamına,
 7. 10.000,00-TL maddi, 10.000,00-TL manevi tazminatın davalı/davacıdan alınarak davacı/davalıya verilmesine, fazklaya ilişkin talebin reddine, peşin alınan harca göre bakiye 8,50-TL ilam harcının davalı karşı davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
 8. Davacı karşı davalı tarafından yapılan 71,80-TL harç ve 249,00-TL posta masrafı toplamı 320,80-TL yargılama giderinin davalı karşı davacıdan alınarak, davacı karşı davalıya verilmesine,
 9. A.A.Ü.T. uyarınca kendisini vekille temsil ettiren davacı karşı davalı yararına 2.725,00-TL vekalet ücretinin davalı karşı davacıdan alınarak, davacı karşı davalıya verilmesine,
 10. Karşı davanın REDDİNE,
 11. Peşin alınan harca göre bakiye 8,50-TL ilam harcının davalı karşı davacıdan tahsili ile hazineye irat kaydına,
 12. Davalı karşı davacı tarafından yapılan yargılama masraflarının üzerinde bırakılmasına,A.A.Ü.T. uyarınca kendisini vekille temsil ettiren davacı karşı davalı yararına 2.725,00-TL red vekalet ücretinin davalı karşı davacıdan alınarak, davacı karşı davalıya verilmesine,
 13. Davacının eşya alacağı talebi yönünden KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı tarifesi 5. madde uyarınca taraflarca yatırılan gider avansının kulanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde yatırana iadesine, kararın kesinleşmesinden itibaren nüfus kayıtlarına işlenmek üzere Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesine,
 14. Dair, davacı vekili, davacı asil ve davalı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek veya başka yer mahkemesince havale alınarak mahkememize gönderilecek dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere 21/10/2019 tarihli celsede tefhim edilen karar gerekçesi ile birlikte yazıldı.