Velayetin Değiştirilmesi Davası

T.C.
BURSA
6. AİLE MAHKEMESİ
TÜRK MİLLETİ ADINA
GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2017/*** 
KARAR NO : 2018/***

HAKİM : **********
KATİP : **********

DAVACI : **********
VEKİLLERİ : Av. EMİR SENEMAN-Av. SEMİH UYRUN - Gazcılar Cad. Petek Bozkaya İş Hanı C Blok K:2 No:212 Osmangazi/ BURSA

DAVALI : **********
VEKİLİ : **********

DAVA : Velayetin Değiştirilmesi
DAVA TARİHİ : 24/07/2017
KARAR TARİHİ : 11/01/2018
YAZIM TARİHİ : 17/01/2018

Mahkememizde görülmekte bulunan davanın yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde ve duruşmada; tarafların Bursa 1.Aile Mahkemesi’nin 2012/*** Esas sayılı ilamı ile boşandıklarını, müşterek çocukları **********’in velayetinin anneye verildiğini, evlilik birliği devam ederken davalının davacıyı aldattığını, boşanma davası sürecinde müvekkilinin bundan haberdar olmadığını, boşanmadan sonra buna ilişkin görüntülerin eline geçtiğini, ancak haberdar olduğunu, bu nedenle müşterek çocuğun davalı annede bırakılmasının çocuğun ahlaki, sosyal, fizyolojik ve ruhsal gelişimi açısından tehlikeli olduğunu, müşterek çocuğun 1 yıldan fazla babası ile birlikte kaldığını belirterek küçüğün velayet hakkının anneden alınarak müvekkiline verilmesini, Bursa 1.Aile Mahkemesi’nin 2012/*** Esas, 2012/*** Karar sayılı ilamı ile hükmedilen iştirak nafakasının kaldırılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı cevap dilekçesinde; haksız ve yersiz açılan davada ileri sürülen iddiaları kabul etmediğini, **********’in talebi doğrultusunda baba yanında kaldığını, müşterek çocuğun velayetinin davacıya verilmesini kabul ettiğini, kendisi ile de şahsi ilişki kurulmasını, yargılama giderlerinin davacıya yükletilmesine karar verilmesini talep ve beyan etmiş, yargılama sırasında kendisini vekil ile temsil ettirmiş, davalı vekili davanın reddini talep etmiştir.

Tarafların nüfus aile kaydı, SGK kaydı, tarafların boşanmalarına ilişkin Bursa 1.Aile Mahkemesi’nin 2012/*** Esas, 2012/*** Karar sayılı dosyası celp ve ibraz edilmiş, taraflarca tanık listesi bildirilmiş ancak duruşmada müşterek çocuk **********’in dinlenmesi nedeniyle tanıklarının dinlenmesinden feragat ettikleri anlaşılmıştır.

Duruşmada dinlenen müşterek çocuk beyanında; "Ben 7. Sınıf öğrencisiyim. Babamla kalmaktayım. Yaşadığımız ev babamın kendi evidir. Babam türk Telekomda çalışmaktadır. Babam ve ikimiz yanlız yaşıyoruz babam benim okulda olduğum zamanlar çalışır. Ben okuldan dönünce babam da mesaisi bitip eve gelir. Benim okul işlerim ve eğitimimle ve bakımımla babam ilgilenmektedir. Yaşadığım ortamda olumsuz hiçbir durum yoktur. Şikayetimde yoktur bundan sonraki yaşamıma da burada devam etmek istiyorum, annem de yaklaşık 5 dakikalık mesafede yakın oturmaktadır. Annem de yanında teyzem ile beraber kalmaktadır. Annemi de istediğim zaman görebiliyorum. Bu konuda babam tarafından herhangi bir baskı söz konusu değildir." demiştir.

Dava; müşterek çocuk **********'in velayetinin değiştirilmesi talebine ilişkindir. Dosyada mevcut nüfus aile kaydından; tarafların Bursa 1.Aile Mahkemesi’nin 2012/*** Esas sayılı ilamı ile 10/09/2013 tarihinde boşandıkları, müşterek çocuk 02/09/2005 doğumlu Nehir’in velayetinin anneye verildiği, çocuk için aylık 200 TL iştirak nafakasına hükmedildiği anlaşılmıştır.

Bir ebeveynin sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışta bulunması velayetin o ebeveyne verilmemesi için tek başına yeterli bir gerekçe olmamakla birlikte(Y.2HD.20/12/2011 tarih, 2011/1767-22890 E-K sayılı yüksek içtihadı) mahkemece çocukların üstün yararı gözetilerek, 4787 sayılı Aile Mahkemeleri Kuruluş Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun'un 5.maddesi uyarınca uzman incelemesi ile idrak çağındaki davaya konu çocuğun görüşlerine başvurularak beyanı alınmakla; davalının da velayetin değiştirilmesine itirazı olmamakla Nehir'in davacı babasının yanında kalma isteğine karşılık davayı kabul ettiği görülmekle aşağıdaki şekilde hüküm tesis edilmiştir.

HÜKÜM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Davacının davasının KABULÜNE,

  1. Bursa 1. Aile Mahkemesinin 2012/533 - 1218 E - K sayılı karar ile velayeti anneye verilen müşterek çocuk 02/09/2005 doğum tarihli **********'ün velayetinin davalı anneden alınarak davacı babaya verilmesine,
  2. Velayeti babaya verilen çocuk ile anne arasında her ayın 1. ve 3. Hafta sonu Cumartesi günü saat 10.00 ile Pazar günü akşamı saat 18.00 arası, dini bayramların 2. günleri saat 10.00 ile 3. Günleri saat 17.00 arası ve her yıl 01 Temmuz saat 10:00 – 31 Temmuz saat 17:00 arasında, Sömestr tatillerinin 1. Günü saat 17:00'den 7. Günü saat 18:00'e kadar anneye teslim edilmek suretiyle şahsi ilişki kurulmasına, şahsi ilişkiye dair bu kararın boşanma kararının kesinleşmesine kadar da tedbiren devamına,
  3. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 353. maddesi uyarınca, çocuğun üzerinde kayıtlı herhangi bir mal varlığının olmadığının anlaşılması nedeniyle velayeti kendisinde kalan davacı babanın çocuğun mal varlığı yönünden hesap vermekle yükümlü tutulmasına yer olmadığına çocuğun mal varlığında veya yapılan yatırımlarda gerçekleşen önemli değişiklikleri mahkememize bildirmesine,
  4. Velayeti babaya verilen çocuk için Bursa 1. Aile Mahkemesi'nin 2012/533 Esas, 2012/1218 Karar sayılı ilamı ile takdir edilen 200,00 TL nafakanın iş bu kararın kesinleşmesinden itibaren kaldırılmasına,
  5. Velayeti babaya verilen çocuk için nafaka talebi olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,
  6. Alınması gereken 35,90 TL harçtan peşin alınan 31,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 4,50 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  7. Davacı tarafından yapılan 62,80 TL harç ve tebligat, müzekkere gideri olarak 68,30 TL posta giderinden oluşan toplam 131,10 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  8. Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden AAÜT uyarınca 2.180,00 TL'nin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,
  9. HMK'nun 47/1 maddesi gereğince gider avansının kullanılmayan kısmının hükmün kesinleşmesinden sonra ilgililere iadesine, gider avansı iade alınmadığı takdirde masrafı kalan paradan karşılanmak sureti ile PTT havalesi ile adresine ödemeli olarak gönderilmesine,
  10. Dair verilen karar davacı ve taraf vekillerinin yüzlerine karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde Bölge Adliye Mahkemelerinde İstinaf yolu yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı.11/01/2018